ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Név: DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövid név: DIGITAL Kft.)

Cím: 6723 Szeged, Csongrádi sugárút 83.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Váli Gábor

Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: dpo[kukac]digital.co.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása természetes személyek számára és ennek keretében:

 • A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • [Állandó] lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító 

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása jogi személyek számára és ennek keretében:

 • A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • [Állandó] lakcím
 • Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító

2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

 • Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés
 • Ügyfélelégedettségi mérés
 • Meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista URL elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • [Értesítési cím]
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk

2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a Felhasználók számára

 • Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • Ügyfélelégedettségi mérés
 • Meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az Adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy a 2.1 és 2.2 pontokban rögzített tevékenységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait. 

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.6 Megrendelések kiszállítása

 • Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
 • Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.7 Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:

 • Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása
 • Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
 • Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása
 • Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

Érintettek

3. Érintettek köre

A www.digital.co.hu és a helpdesk.digital.co.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek. (NAIH adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146650/2018

4. Gyermekek

Termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak. Kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti személytől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama

 • Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
 • Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig
 • Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.)  rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:

 • általános esetben 3 nap
 • Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén, a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött Adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, gyártók, nagykereskedők, IT üzemeltetők, SaaS szolgáltatók, webtárhely szolgáltatók, internetes fizetési szolgáltatók, rendezvényszervezők, könyvelési és könyvvizsgálói szolgáltatók.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az Adatkezelő a 6. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer (NAIH adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97082/2016.) által keletkezett felvételeket az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az Adatkezelő kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, az Operatív Igazgató, valamint a rendszert üzemeltető alkalmazott férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.

7.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt valószínűsíthetően veszélyezteti.

Az Érintett kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak pontos célját és várható időtartamát.

Az Adatkezelő a zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet 1 évig tárol.

8. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti adatainak helyesbítését;
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről;
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet, melyet az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén kezdeményezhet.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli;
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról;

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

8.1 A tájékoztatás költsége

Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2 alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

8.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az Érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

8.3 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Adatkezelő megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is, s értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban az Érintett adatait továbbította.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

9. Adatok nyilvánosságra hozatala

Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

10. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat, az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges és ekkor is csak azon adatokhoz legyen hozzáférés, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, például azok titkosításával gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintetti adatok a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. Adatkezelő használja továbbá a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy ezen analitikai szolgáltatások korlátozva kerüljenek csak felhasználásra, ezért keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Jogorvoslat

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elérhetőség: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

A digital.co.hu/it-finanszirozas/hpe-greenlake odalhoz a következő kiegészítő adatvédelmi tájékoztató érvényes.

I. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

II. A KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

III. AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL

IV. AZ ÖN JOGAI (érintetti jogok)

V. JOGORVOSLAT

VI. KAPCSOLATTARTÁS

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Mielőtt részletes tájékoztatást adnánk az adatkezelésünkről az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy érintett alatt Önt, mint a fentebb hivatkozott weboldal látogatóját, a weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményező (regisztráló) természetes személyt kell érteni.

Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet – a továbbiakban: GDPR – 4. cikkében foglaltak alapján tájékoztatjuk Önt a jelen Adatkezelési Tájékoztató megértéséhez szükséges legfontosabb fogalmakról:

– személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]

– adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]

– adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]

– adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8. pont]

– az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]

I. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Adatkezelő:

Cégnév: DIGITAL Számitástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.

Cégjegyzéksz.: 06-09-000341

Adószám: 10406115-2-06

Képviseli: Fenyvesi József Vilmos, ügyvezető

Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

Cégnév: Dentsu Hungary Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

Cégjegyzékszám: 01-09-168441

II. A KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

KEZELT ADATOK (adatkategóriák) ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráló neve;

email címe;

telefonszáma; cégnév;

ahonnan érkezik;

beosztása Kapcsolatfelvételre regisztráló beazonosítása. GDPR 6. cikk (1) a) alapján a jelentkező hozzájárulása Kapcsolatfelvételtől számított 30 napig

A jelentkező neve,

email címe,

telefonszáma Kapcsolattartás a regisztrálóval. GDPR 6. cikk (1) a) alapján a jelentkező hozzájárulása Kapcsolatfelvételtől számított 30 napig

III. AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL

Az általunk kezelt személyes adatokhoz az érintetten kívül a jelen tájékoztatónkban megnevezett Adatfeldolgozó(k) férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolattartás megvalósításához igénybe vesszük a The Rocket Science Group LLC [MailChimp] szolgáltatását, – a továbbiakban: MailChimp – mely során az Ön által megadott személyes adat kerül továbbításra a MailChimp rendszerébe.

Erre tekintettel kérjük, hogy a MailChimp-re vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót is figyelmesen tanulmányozza át és az abban foglaltakat is vegye figyelembe és tartsa be. Privacy Policy https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére kiadhatjuk pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az

adatkezelőként úgy látjuk, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.

IV. AZ ÖN JOGAI (érintetti jogok)

Ön, mint érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatónk alapján kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az adatkezelőnek e-mail útján a dpo[kukac]digital.co.hu e-mail címre küldött kérelemmel gyakorolhatja.

Az érintetett az adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15-21. cikkei alapján megilleti az érintettről kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az Önnel kapcsolatos adatkezelésről, ide értve az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha Ön, mint érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha Ön, mint érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a az Ön, mint érintett jogos indokaival szemben.

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

Ön, mint érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az Ön által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben Ön élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint – ha az adatkezelés már az Ön életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Ön halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az Ön halálát követő öt éven belül. Az Ön jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

V. JOGORVOSLAT

Az adatkezeléssel kapcsolatosan a jelen Adatkezelési Tájékoztatónk IV. pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a dpo[kukac]digital.co.hu e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben az adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Ön mint érintett jogosult jogorvoslattal élni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga.

Az érintett az adatkezelővel szemben közvetlenül is bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő vagy az adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

VI. KAPCSOLATTARTÁS

Ha bármilyen kérdése lenne a jelen Adatkezelési Tájékoztatót vagy adatvédelmi koncepciónkat illetően, vagy szeretné gyakorolni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt bármelyik jogát, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

Cím: 6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok valódiságáért Ön felel, aki azt a részünkre megadta. Amennyiben nem a saját személyes adatait vagy téves adatot/személyes adatot ad meg, úgy köteles a harmadik személynek adatkezelővel szemben támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni.

A jelen tájékoztatónkban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR-ban és az Info.tv.-ben foglaltak az irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a magyar és az angol verzió között eltérés lenne, úgy a magyar nyelvű az irányadó-

Szeged, 2021. március 29.